POWER 4.3. Współpraca ponadnarodowa

 

 

Spółka, wspólnie z polskim oraz greckim Partnerem realizuje projekt projektu: „agroSENTINEL – opracowanie platformy przetwarzania scen satelitarnych SENTINEL zintegrowanej z system e-learning w celu wsparcia kompetencyjnego producentów rolnych w nowej perspektywie WPR 2020-2025” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0010/18), w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wypracowanie w ramach międzynarodowej sieci partnerskiej zaawansowanego systemu informatycznego, który będzie narzędziem do praktycznej nauki jego użytkowników (rolników indywidulanych, doradców rolnych, instytucje edukacyjne i pozarządowe) zastosowania scen satelitarnych w rolnictwie. Poprzez zastosowanie systemu e-learning zintegrowanego z platformą przetwarzania scen satelitarnych użytkownicy końcowi będą mogli poza teoretyczną nauką (z wykorzystaniem nowoczesnego systemu  
e-learningowego) realizować zadania praktyczne w zintegrowanym z nią systemie  informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS). Uzyskają status operatora systemu agroSentinel z możliwością jego wdrożenia w działalność rolniczą/doradczą/edukacyjną. Długoterminowe cele wdrożenia platformy wiążą się z  optymalizacją zabiegów agrotechnicznych w gospodarstwach rolnych o profilu produkcji roślinnej i zwiększenie efektowności i wydajności gospodarstw. 

Efektem projektu będzie wdrożenie systemu w 17 instutycjach oraz objęcie wsparciem 266 osób, które zwiększą swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych i satelitarnych wykorzystywanych w rolnictwie.

Wartość projektu: 1 383 746,40 zł

Dofinansowanie EU: 1 304 734,48 zł

Dotacja celowa (budżet państwa) 16 411,92 zł

Wkład własny 62 600 zł

Kategorie