O Instytucie

Polski Instytut Badań i Innowacji działa na rzecz rozwoju gospodarki i nowych technologii, a tym samym nowoczesnego społeczeństwa.

Polski Instytut Badań i Innowacji jest organizacją, która ma na celu prowadzenie działalności w zakresie rozwoju edukacji, nauki, transferu technologii i innowacyjnej gospodarki, prowadzenie niezależnej działalności B+R mającej na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie ich w społeczeństwie. Instytut w swojej działalności stawia na współpracę z innymi podmiotami. Prowadzi również działania promocyjne, edukacyjne i wydawnicze, a także rozpowszechnia wyniki badań poprzez działalność dydaktyczną, publikacje i transfer technologii.

Instytut swoje cele realizuje poprzez:
– Zarządzanie infrastrukturą badawczą.
– Współtworzenie i prowadzenie centrów technologii w celu przekazywania wyników badań do obrotu gospodarczego.
– Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych i zarządzanie projektami badawczymi.
– Gromadzenie i udostępnianie baz danych i publikacji naukowych.
– Wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, technologicznych oraz centrów transferu technologii.
– Promocję osiągnięć nauki.
– Współpracę z innymi ośrodkami badawczymi w zakresie transferu nowych technologii itp.
– Działalność edukacyjną wspierającą innowacyjność gospodarki oraz promocję podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie.
– Działalność na rzecz edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
– Działalność w zakresie międzynarodowego transferu i wymiany wiedzy.
– Działalność na rzecz rozwoju wsi i obszarów wiejskich.
– Działalność na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji i mobilności zawodowej oraz integracji społeczno-zawodowej.

Kategorie