Zapytanie ofertowe 4/03/2019

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „agroSENTINEL – opracowanie platformy przetwarzania scen satelitarnych SENTINEL zintegrowanej z system e-learning w celu wsparcia kompetencyjnego producentów rolnych w nowej perspektywie WPR 2020-2025” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0010/18), w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji kompleksowych usług organizacji wyjazdów, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji na terenie Grecji.

Szczegóły zamówienia, oraz formularz ofertowy znajduje się w załącznikach.

Termin składania ofert mija 27.03.2019 r.

Zapytanie_ofertowe_organizacja_wizyt_studyjnych

Zał. 1 Formualrz ofertowy

Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Napisano w Aktualności

Kategorie